Etiske regler for Danske Bedemænd

Etiske regler med kommentarer (bekendtgørelse), som er gældende for medlemmer af Danske Bedemænd. Som medlem af Danske Bedemænd er man indforstået med at respektere og efterleve følgende:

1. En høj professionel bevidsthed baseret på en loyal indsats overfor de pårørende

Kommentarer

 • Bedemanden har pligt til at varetage de pårørendes interesser og yde den bedst mulige vejledning og service.

2. En oprigtig respekt for enhver families religion og traditioner

 

3. De pårørende skal være absolut frit stillet i deres valg af bedemand

Kommentarer

 • Et medlem eller medlemmets ansatte, må ikke under nogen form opsøge begravelsesordrer, eller give belønning for anbefaling.

4. De pårørende har ret til uopfordret at få orientering om de forventede begravelsesomkostninger

Kommentarer

 • Der henvises til aftale med Forbrugerrådet om prisinformationspligt, herunder bl.a., at udlæg skal dokumenteres med bilag.
 • De pårørende skal kontaktes ved væsentlige ændringer.

5. Overholde en ukrænkelig respekt for den professionelle tavshedspligt omkring betroede oplysninger

 

6. Ærlighed og præcision i udøvelsen af deres pligter

 

7. Omhyggelig overholdelse af al lovgivning, dekreter og alle regler vedrørende erhvervet, både nationalt og internationalt

 

8. Markedsføring forudsættes at være objektiv, ærlig og passende

Kommentarer

 • Markedsføringen skal være i overensstemmelse med markedsføringslovens regler.
 • De trykte forretningsannoncer skal altid indeholde firmanavn, adresse, telefonnummer og hvis muligt brancheforeningens bomærke.
 • Anføres privattelefonnummer i annoncer, skal det tydeligt fremgå, at det er et privatnummer.
 • Det er ikke tilladt at annoncere med et forretningsnavn, der ikke er registreret i brancheforeningens sekretariat.
 • Annoncen må ikke kunne give det indtryk, at der drives virksomhed på et sted, hvor det ikke er muligt at henvende sig med henblik på ordning af en begravelse/bisættelse.
 • Det skal af skiltning ved forretningsstedet fremgå, hvordan man træffes.
 • Udgivelse af egne produkter: Som medlem af foreningen bør man i videst muligt omfang benytte foreningens markedsføringsmateriale. Kopiering, afskrift og/eller tilnærmelsesvis afskrift af foreningens materiale er ikke tilladt. Ingen produkter må kollidere med foreningens regelsæt.

9. Løbende indsats for at bringe den professionelle viden på et højere niveau

Kommentarer

 • Det forventes, at medlemmerne til stadighed deltager i de kurser og tilbud om fagrelevante foredrag, der tilbydes i brancheforeningens regi.
 • Medlemmet har ansvaret for, at ansatte, der helt eller delvist skal kunne varetage bedemandsopgaver med pårørendekontakt, skal gennemføre bedemandsuddannelsen.

10. Loyalitet i forhold til kolleger både nationalt og internationalt

Kommentarer

 • Der henvises til brancheforeningens formålsparagraf, der lyder således: Brancheforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser, bidrage til medlemmernes dygtiggørelse, kræve en høj standard i udøvelsen af erhvervet samt virke for et godt fagligt samarbejde indenfor brancheforeningens område.
 • Medlemmer og ansatte må ikke komme med udtalelser eller på anden vis optræde på en måde, som fører til berettiget kritik af dem selv eller deres branche.

11. Ethvert medlem af EFFS (Danske Bedemænd) forventes altid at have i sin bevidsthed, at han/hun skal medvirke til at forbedre begravelsesbranchens omdømme

 

En overtrædelse af ovennævnte regler kan få følgende konsekvenser:

 • Medlemmer, der overtræder de etiske regler, kan blive idømt en bod eller indstillet til udelukkelse efter reglerne i vedtægternes § 14.

Vedtaget på brancheforeningens ordinære generalforsamling den 4. maj 1997. Ajourført 1999, 2002, marts 2010, januar 2011, marts 2011, marts 2012 og marts 2017.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden