Vedtægter for Danske bedemænd

Navn, formål og hjemsted

§ 1

1.1. Foreningens navn er Danske Bedemænd. Foreningens binavn er Bedemændenes Landsforening.

1.2. Foreningen er en branche- og interesseorganisation for Danske Bedemænd med det formål at varetage medlemmernes interesser, være førende indenfor viden i begravelsesbranchen, sikre at de enkelte medlemmer har en høj standard samt virke for fagligt og tværfagligt samarbejde, både inden for organisationen og med andre brancherelaterede virksomheder.

1.3. Foreningens hjemsted er Lyngby.

1.4. Foreningen kan være medlem af en paraplyorganisation sammen med andre brancherelaterede og landsdækkende foreninger eller kæder. En eventuel paraplyorganisations formål må ikke være i strid med Danske Bedemænds formål.

Medlemskab

§ 2

2.1. Bedemænd, der driver begravelsesforretning i Danmark, kan ansøge om optagelse som medlem af foreningen, uden betaling af indskud. I forbindelse med nyetablering af forretningssteder/-navne betales indskud. Indskuddets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Et indskud kan ikke tilbagebetales.

2.1.1. Det er en forudsætning for medlemskab, at medlemmet selv er aktiv i virksomheden, og er indehaver/-medindehaver. Drives virksomheden som aktie- eller anpartsselskab, er det en forudsætning for medlemskab, at medlemmet selv er aktiv i virksomheden, og er aktionær-/anpartshaver.

2.1.2. Følgende typer medlemskab kan opnås:

 • a) Basismedlemsskab.
 • b) Fuldgyldigt medlemskab.
 • c) Personligt medlemskab.
 • d) Passivt medlemskab.
 • e) Æresmedlemskab.

2.1.3. Basismedlemskab kan efter ansøgning opnås uden forudgående gennemførelse af foreningens grunduddannelse. Det er en betingelse for optagelse som basismedlem, at ansøgeren ikke tidligere har haft et fuldgyldigt- eller basismedlemskab og at foreningens grunduddannelse gennemføres indenfor en periode på 3 år efter optagelsestidspunktet. Et basismedlem har begrænsede medlemsrettigheder, jfr. særskilt bilag og har ikke stemmeret. Et basismedlemskab er at betragte som et midlertidigt medlemskab indtil fuldgyldigt medlemskab efter endt grunduddannelse kan opnås. Er grunduddannelsen ikke gennemført indenfor tidsfristen, vil basismedlemskabet blive slettet, og vedkommende medlem kan ikke senere ansøge om nyt basismedlemskab. Såfremt den manglende gennemførelse af grunduddannelsen indenfor 3 år skyldes helt ekstraordinære og for basismedlemmet undskyldelige forhold, kan bestyrelsen efter ansøgning fra basismedlemmet forlænge den periode, inden for hvilken grunduddannelsen skal gennemføres i op til 1 år.

2.1.4. Fuldgyldigt medlemskab kan efter ansøgning opnås, når foreningens grunduddannelse er bestået. Medlemskabet kan ikke ændres til et basismedlemskab. Fuldgyldige medlemmer har stemmeret.

2.1.5. Personligt medlemskab kan efter ansøgning opnås, hvis man, som aktiv medindehaver af en virksomhed, hvor der i forvejen er tegnet et fuldgyldigt medlemskab, har gennemført grunduddannelsen. Der kan højst tegnes 2 personlige medlemskaber pr. forretningssted. En medlemsvirksomhed med 10 eller flere forretningssteder kan dog højst opnå 20 personlige medlemskaber i alt. Personlige medlemmer har stemmeret.

2.1.6. Følgende persongrupper kan ansøge om passivt medlemskab:

 • a) Betroede medarbejdere i en virksomhed, som i forvejen har medlemskab i foreningen.
 • b) Medlemmer, som ophører med aktivt virke.
 • c) Organiserede, selvstændige bedemænd i andre lande.

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

2.1.7. Æresmedlemskab af foreningen kan tildeles medlemmer, som har gjort en særlig indsats for foreningen. Beslutning om udnævnelse til æresmedlem træffes af bestyrelsen efter indstilling. Æresmedlemmer har stemmeret.

2.2. Ved “virksomhed” (medlemsvirksomhed) forstås den samlede/overordnede enhed, der driver bedemandsvirksomhed, uanset om virksomheden drives fra flere forretningssteder, afdelinger eller filialer.

2.3. Ved “forretningssted” forstås det fysiske sted, hvorfra en begravelsesforretning drives og udøves.

2.4. Kvalitets- og vejledningsudvalget (i det efterfølgende kaldet KV-udvalget (se § 14) kan afvise en ansøger, der indenfor de seneste 10 år er blevet pålagt en sanktion af KV-udvalget, eller som i Ankenævnet eller ved domstolene ikke har fået medhold i en klagesag anlagt mod den pågældende eller mod det selskab, hvor den pågældende er ansat.

2.5. De første to år af medlemskabet betragtes som prøveperiode, således at KV-udvalget har mulighed for at afvise medlemmet, såfremt medlemmet ikke overholder foreningens regler. Er et medlem i prøveperioden årsag til klage eller bringer sig i en situation, der giver anledning til behandling i KV-udvalget, kan medlemskabet stilles i bero, så længe sagen behandles.

2.6. Eventuel dispensation fra ovenstående regler gives af KV-udvalget, der orienterer bestyrelse og lokalafdelingsbestyrelse.

2.7. Ansøgning om optagelse i foreningen fremsendes til sekretariatet, der umiddelbart herefter videresender ansøgningen til behandling i KV-udvalget, som skal behandle ansøgningen senest 1 måned fra ansøgningens modtagelse. Efter endt behandling returneres ansøgningen til sekretariatet.

2.8. Ved oprettelse af et ekstra forretningssted skal ansøgning herom indsendes til Sekretariatet, der umiddelbart herefter videresender ansøgningen til behandling i KV-udvalget. Forretningsstedet må først tages i anvendelse, når der foreligger en godkendelse – eller forhåndsgodkendelse – fra KV-udvalget. Udvalgets behandling af ansøgningen skal være afsluttet senest 14 dage efter ansøgningens modtagelse.

2.9. Medlemskab kan ikke overdrages.

2.10. Foreningens bomærke og tryksager må ikke benyttes af andre end foreningens fuldgyldige medlemmer. Bomærket udleveres af foreningen, der bevarer ejendomsretten. Medlemmerne betaler således for retten til at benytte bomærket og tryksager.

Kontingent

§ 3

3.1. Medlemskontingentet til foreningen for det kommende år fastsættes af den ordinære generalforsamling. En af generalforsamlingen fastsat andel af kontingentet tilfalder lokalafdelingerne. Kontingent til lokalafdelinger udover det af generalforsamlingen fastsatte, kan ikke pålægges medlemmerne. Æresmedlemmer er fritaget for betaling af personligt kontingent.

3.2. Kontingentet betales forud. Forfaldsdagen for kontingentet er hvert år den 1. januar. Kontingentet opkræves af foreningen senest den 20. januar med seneste rettidige betalingsdag den 1. februar. Falder den 1. februar på en lørdag eller søndag er seneste rettidige betalingsdag den efterfølgende mandag.

3.3. Lokalafdelingernes andel af det indbetalte kontingent afregnes senest ved udgangen af marts måned. Såfremt et medlem er i restance udover 6 måneder fra forfaldsdagen at regne, slettes vedkommende medlem af såvel foreningen som lokalafdelingen. Genoptagelse kan først finde sted, når restance er betalt. I tilfælde af konkurs slettes medlemmet af medlemslisten med omgående virkning.

3.4. Kontingent kan ikke tilbagebetales.

3.5. Såfremt kontingentet ikke er betalt på seneste rettidige betalingsdag, tillægges renter og gebyrer i henhold til gældende lovgivning.

Lokalafdelinger

§ 4

4.1. Foreningen er inddelt i 3 lokalafdelinger. Foreningens medlemmer tilknyttes en lokalafdeling. Et medlemskab giver kun ret til medlemskab i én lokalafdeling.

4.2. Lokalafdelingens vedtægter skal godkendes af foreningens bestyrelse.

4.3. Lokalafdelingens formand er forpligtet til at holde foreningen og lokalafdelingens medlemmer ajour med sammensætningen af bestyrelsen af den afdeling, han/hun er formand for.

4.4. Foreningens bestyrelse skal – med samme varsel som lokalafdelingens medlemmer – underrettes om generalforsamlinger og medlemsmøder i lokalafdelingen. Landsformanden eller et andet bestyrelsesmedlem har ret til at deltage i sådanne møder.

Foreningens ledelse

§ 5

5.1. Generalforsamlingen har, inden for de af foreningens vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

5.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, revisionens eller en generalforsamlings beslutning, eller såfremt mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes senest 6 uger efter at begæring er fremkommet.

§ 6

6.1. Generalforsamlinger kan afholdes et hvilket som helst sted i Danmark.

6.2. Ordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højest 6 ugers varsel til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden samt bilagt revideret årsrapport.

6.3. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel og højest 6 ugers varsel til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.

§ 7

7.1. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.2. For så vidt angår forslag, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, skal sådanne forslag være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8

8.1. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning og redegørelse for tanker og visioner for foreningens virke fremover til godkendelse.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Forelæggelse og godkendelse af:
  • Kontingent.
  • Budget.
  • Beslutning om det maximale beløb en idømt bod kan udgøre.
  • Beslutning om størrelsen af den foreløbige sikkerhed til voldgiftsretten, § 15.
  • Beslutning om indskuddets størrelse.
 6. Valg af formand (hvert andet år).
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

§ 9

9.1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af de stemmeberettigede. Dirigenten afgør alle spørgsmål, der ligger inden for dennes kompetenceområde med hensyn til sagernes behandling og stemmeafgivning.

9.2. Afstemninger foretages efter dirigentens bestemmelse. Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot et stemmeberettiget medlem forlanger dette.

9.3. Fuldgyldige og personlige medlemmer samt æresmedlemmer har stemmeret. Hvert medlemskab giver en stemme. Der kan udstedes skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, dog kan intet medlem have mere end én fuldmagt.

9.4. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er anført i vedtægterne. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de mødende.

9.5. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et kort referat i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

9.6. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller tillæg hertil kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

9.7. Til vedtagelse af beslutning om foreningens ophør kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og at der herefter indkaldes til endnu en generalforsamling, på hvilken generalforsamling beslutningen om foreningens ophør ligeledes skal vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer.

9.8. Samtidig med endelig beslutning om foreningens ophør, skal der træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue. Denne beslutning sker ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen

§ 10

10.1. Bestyrelsen består af en landsformand og 4 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

10.2. Landsformanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

10.3. Valgbar til bestyrelsen er foreningens stemmeberettigede medlemmer.

§ 11

11.1. Formanden og 2 af bestyrelsesmedlemmerne vælges i ulige år for 2 år ad gangen.

11.2. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, ligeledes for 2 år ad gangen.

11.3. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

11.4. Ethvert valgbart medlem kan vælges som formand. Der kræves ingen forudgående opstillingsprocedure. At et medlem af en lokalafdeling er opstillet som kandidat til en bestyrelsespost, forhindrer ikke det pågældende medlem i tillige at opstille som formand, men medlemmet kan kun vælges til en af posterne.

11.5. Bestyrelsen vælges blandt kandidater indstillet af de 3 lokalafdelinger. Hver lokalafdeling skal mindst opstille én kandidat til bestyrelsen, men kan indstille så mange man ønsker. Generalforsamlingen vælger frit mellem de indstillede kandidater og der er intet krav om, at der skal vælges kandidater fra alle lokalafdelinger.

11.6. Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingerne i lokalafdelinger, dog senest 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling i Danske Bedemænd, fremsender den enkelte lokalafdelings formand en liste over den eller de indstillede kandidater til bestyrelsen. Overholdes fristen for indsendelse af kandidatlister ikke, kan den enkelte kandidat kun opstilles, såfremt generalforsamlingen finder, at der er tale om en undskyldelig forsinkelse og med almindeligt stemmeflerhed beslutter, at opstilling kan finde sted.

§ 12

12.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle foreningens anliggender.

12.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

12.3. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet eller når et bestyrelsesmedlem fremsætter krav herom.

12.4. Til at lede foreningens daglige drift (sekretariatet) samt til at forestå andre ledelsesmæssige opgaver ansætter bestyrelsen en eller flere ledende medarbejdere med direkte reference til bestyrelsen.

12.5. Bestyrelsen fastlægger de ledende medarbejderes arbejdsområder og ansætter i samarbejde med den enkelte ledende medarbejder det personale, som man finder nødvendigt til udførelse af arbejdsområdet.

§ 13

13.1. Foreningen tegnes af landsformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

13.2. Bestyrelsen kan give prokura til en eller flere medarbejdere.

Kvalitets- og Vejledningsudvalg

§ 14

14.1. Bestyrelsen nedsætter et permanent udvalg kaldet Kvalitets- og Vejledningsudvalget (forkortet KV-udvalget).

14.1.2. KV-udvalgets arbejdsområde er:

 • Behandling og godkendelse af nye medlemskaber.
 • Godkendelse af nye forretningssteder.
 • Behandling og pådømmelse af sager af disciplinær karakter.
 • Rådgivning, idébank vedr. etablering, indretning, markedsføring, ansættelsesforhold og arbejdsforhold.

14.1.3. Udvalget består af en formand og to medlemmer.

14.1.4. Formanden udpeges af bestyrelsen. Udpegningen sker på det første bestyrelsesmøde, der finder sted efter den årlige generalforsamling.

14.1.5. Udvalgets formand udpeger to medlemmer, der begge skal være fuldgyldige medlemmer af Danske Bedemænd samt ISO9001-certificerede. Det ene medlem skal drive virksomhed vest for Storebælt og det andet øst for Storebælt. Der udpeges en suppleant for hver af de to medlemmer, henholdsvis vest for Storebælt og øst for Storebælt.

14.1.6. Bestyrelsen udarbejder nærmere regler for KV-udvalgets funktion, herunder mulighederne for, at KV-udvalget suppleres med udefrakommende eksperter, ligesom bestyrelsen udarbejder vurderingskriterier for godkendelse af nye forretningssteder.

14.2. Behandling og godkendelse af nye medlemskaber samt godkendelse af nye forretningssteder: Ved behandling og godkendelse af nye medlemskaber samt behandling og godkendelse af nye forretningssteder, deltager udvalgsformanden og den bedemand, hvis forretningssted ligger i den landsdel, hvor den nye medlemsforretning er beliggende. Såfremt de to udvalgsmedlemmer ikke er enige om, hvorledes et forhold skal afgøres, tiltrædes udvalget af det 3. udvalgsmedlem, hvorefter forholdet afgøres ved stemme-flerhed. KV-udvalgets afgørelser f.s.v. angår godkendelse af forretningssteder er endelig. Såfremt KV-udvalget nægter godkendelse af et nyt medlemskab, kan denne afgørelse indbringes for Danske Bedemænds bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for, hvorledes en sådan indbringelse finder sted. Besigtigelse og godkendelse af nye forretningssteder sker alene af KV-udvalgets formand. Afgørelser f.s.v. angår godkendelse af forretningssteder kan indbringes for det samlede KV-udvalg.

14.3. Behandling og pådømmelse af sager af disciplinær karakter: Ved behandling af disciplinærsager deltager alle udvalgets 3 medlemmer. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet. Udvalget pådømmer sager af disciplinær karakter, som fastsat i vedtægternes § 15. Såfremt udvalget finder det nødvendigt, kan det søge juridisk eller anden sagkyndig bistand. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for behandling af disciplinærsager.

§ 15

15.1. Modarbejder eller skader et medlem foreningens interesser, skal KV-udvalget bestemme hvilke sanktioner, der skal tages i anvendelse.

Følgende sanktionsmuligheder kan anvendes:

 • a) Vejledning, påtale og påbud.
 • b) Idømmelse af bod. (Beløbsstørrelsen sættes i relation til forseelsens karakter. Den maksimale bod fastlægges på den ordinære generalforsamling.)
 • c) Midlertidig udelukkelse.

15.1.2. KV-udvalgets afgørelse skal være skriftlig og begrundet. Udvalget sender straks afgørelsen til medlemmet og til bestyrelsen.

15.2. Såfremt et medlem idømmes en sanktion som nævnt under pkt. a eller b, dog bortset fra vejledning, har medlemmet ret til at indbringe sanktionen for en Voldgiftsret.

15.3. Ved anvendelse af pkt. c, er bestyrelsen pligtig til omgående at give samtlige medlemmer oplysning om det passerede. Efterfølgende skal sagen forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling. Det pågældende medlem skal have adgang til generalforsamlingen ved sagens behandling, og dér have ret til at tale og forsvare sin sag. Generalforsamlingen træffer bestemmelse ved skriftlig afstemning, om udelukkelsen skal være endelig. Generalforsamlingens afgørelse kan indbringes for en voldgiftsret efter de nedennævnte retningslinier, dog således at fristen for indbringelse regnes fra generalforsamlingens afgørelse.

15.4. Det medlem, der er pålagt sanktionen, skal opfylde sanktionen, med mindre Voldgiftsretten i første møde beslutter, at opfyldelse af sanktionen skal afvente Voldgiftsrettens afgørelse.

15.4.1. Såfremt et medlem ønsker at indbringe en sanktion for voldgiftsretten, skal skriftlig meddelelse herom være kommet frem til KV-udvalgets formand c/o Danske Bedemænds sekretariat senest 3 uger efter, at KV-udvalgets afgørelse er kommet frem til medlemmet.

15.4.2. Samtidig med anmodningen om voldgift skal medlemmet fremkomme med forslag til en voldgiftsmand og til foreløbig sikkerhed for voldgiftsrettens omkostninger i Danske Bedemænds sekretariat deponere kr. 15.000,00.

15.4.3. Størrelsen af dette depositum fastsættes årligt på foreningens generalforsamling samtidig med fastsættelsen af maksimale bodstørrelser.

15.4.4. Såfremt begæring om voldgift eller meddelelse om voldgiftsmand eller deponering af kontantbeløbet ikke er kommet frem inden ovennævnte frist, er KV-udvalgets afgørelse endelig og kan ikke indbringes hverken for voldgift eller for de ordinære domstole.

15.4.5. Senest 14 dage efter, at medlemmets meddelelse om, at afgørelsen indbringes for Voldgiftsretten, er kommet frem til Danske Bedemænds sekretariat, skal KV-udvalget give medlemmet meddelelse om, hvilken voldgiftsdommer KV-udvalget har udpeget til sagen. Inden samme frist skal KV-udvalget rette henvendelse til Præsidenten for Østre Landsret, der udpeger Voldgiftsrettens formand. Voldgiftsrettens formand skal enten være dommer eller opfylde betingelserne for at kunne udnævnes som dommer.

15.4.6. Voldgiftsrettens formand skal være forpligtet til at indkalde de to voldgiftsmedlemmer senest 3 uger efter, at han er udpeget som formand, for at medlemmerne kan drøfte sagens tilrettelæggelse.

15.4.7. Voldgiftsretten beslutter i første møde, hvilke beløb der skal opkræves henholdsvis af medlemmet og af Danske Bedemænd til sikkerhed for voldgiftsrettens omkostninger.

15.4.8. Såfremt omkostningsbeløbet ikke betales af medlemmet senest 14 dage efter at Voldgiftsrettens opkrævning er kommet frem til medlemmet, bortfalder Voldgiftsretten og KV-udvalgets afgørelse er endelig.

15.4.9. Såfremt Danske Bedemænd undlader at indbetale omkostningerne inden samme frist, bortfalder KV-udvalgets afgørelse.

15.4.10. Voldgiftsretten fastsætter selv de nærmere retningslinjer for sagens førelse, ligesom voldgiftsretten kan pålægge den tabende part helt eller delvist at betale omkostningerne til den vindende part.

15.4.11. Voldgiftsretten skal følge reglerne i Lov om Voldgift.

15.4.12. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for de ordinære domstole.

15.4.13. Voldgiftsrettens kendelse kan tvangsfuldbyrdes efter Retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme.

Regnskab

§ 16

16.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Sekretariatet fører regnskabet og afslutter dette ved årets udgang. Regnskabet skal derefter snarest forelægges foreningens revisor.

16.2. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens midler, som skal anbringes i pengeinstitut. Midlerne må ikke investeres i værdipapirer. Dette gælder for såvel foreningen som for foreningens lokalafdelinger. Den kontante beholdning bør være begrænset.

16.3. Foreningens årsregnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Udmeldelse

§ 17

17.1. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til den første i en måned.

17.2. Et medlem, der udmelder sig, har ikke krav på hel eller delvis refusion af kontingent, uanset udmeldelsestidspunkt. Et medlem, hvis udmeldelse får virkning efter at kontingentet er forfaldent til betaling (1. januar), men endnu ikke opkrævet, har uanset udmeldelsen pligt til at betale kontingentet for udmeldelsesåret.

17.3. De af foreningen fremstillede materialer må ikke benyttes efter udmeldelse.

Overgangsbestemmelser

§ 18

18.1. Personer, der indtil vedtægtsændringen pr. 13/3 2005, har været personlige medlemmer af foreningen, overgår automatisk til fuldgyldigt medlemskab. Øvrige personlige medlemmer (aktive medindehavere), passive medlemmer samt æresmedlemmer fortsætter uændret.

18.2. Nærværende vedtægtsændring træder i kraft straks efter vedtagelsen, hvorefter generalforsamlingen fortsættes som angivet i § 8.

18.3. På den generalforsamling, hvor vedtægterne træder i kraft, kan ethvert valgbart medlem af foreningen vælges til bestyrelsen, såfremt der ikke fra lokalafdelingerne er indstillet et tilstrækkeligt antal bestyrelsesmedlemmer.

18.4. På den generalforsamling, hvor vedtægterne træder i kraft, vælges formanden og 2 af bestyrelsesmedlemmerne for 2 år, medens de øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling i Fredericia den 21. marts 2010.

Tidligere ændringer er vedtaget: 24/4-1983, 21/4-1985, 10/5-1987, 15/10-1989, 28/3-1993, 2/4-1995, 4/5-1997, 25/4-1999, 6/5-2000, 27/1-2002, 4/5-2002, 2/5-2004, 13/3-2005, 26/3-2006, 25/3-2007, 22/3-2009.

Historisk resumé

1957

Den 4. september blev ved en stiftende generalforsamling i Nyborg dannet Danske Begravelses- og Ligbrændingsforretningers Landsorganisation (DBLL).

1966

Organisationen tilslutter sig fællesarbejdet med lignende organisationer i Norden. Nordisk Forum bliver en realitet og består af følgende bedemandsforeninger:

 • Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund (SBF), Sverige.
 • Begravelsesbyråenes Forening Norge (BFN), Norge.
 • Suomen Hautaustoimistojen Liitto R.Y., Finland.
 • Bedemændenes Landsforening, Danmark.

Organisationen for europæiske bedemandsforeninger bliver stiftet i Bruxelles under navnet: Association Europeenne De Thanatologie (AET). Nordisk Forum er tilsluttet AET.

1968

Navnet Danske Begravelses- og Ligbrændingsforretningers Landsorganisation (DBLL) bliver ændret til Bedemændenes Landsforening (BL).

1992

Nordisk Forum optager som associeret medlem Reykjavik Kirkegårde, Island.

1994

Organisationen for begravelsesbranchen i Europa, European Federation of Funeral Services (EFFS) bliver stiftet, og erstatter de 2 tidligere organisationer AET og EBU. Der findes herefter kun een organisation for begravelsesbranchen i Europa.

1999

Navnet Bedemændenes Landsforening bliver ændret til Danske Bedemænd.

Vi bruger cookies

På denne hjemmeside bruger vi cookies, da vi har Google Analytics koblet på, så vi kan følge med i trafik og statistik på hjemmesiden.

Benytter du hjemmesiden, accepterer du samtidig vores brug af cookies.

Læs om brug af cookies her

Acceptér cookies Forlad hjemmesiden